Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad BS Fatima

Wat doet de MR?

Voor heel wat belangrijke beslissingen is de directie van een basisschool verplicht eerst de ouders en het personeel te raadplegen. Dat moet gebeuren via de medezeggenschapsraad (MR). Dit staat beschreven in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS).

Als MR van basisschool Fatima willen wij meedenken en mee beslissen over schoolzaken die leerlingen, ouders en het personeel aangaan. Daarmee leveren we een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op onze school.

De MR krijgt met veel zaken te maken zoals geldbesteding, gebouwengebruik en nieuwbouw, vakanties en vrije dagen, hulp van ouders, verbeteringen in het onderwijs. Maar ook bestuurlijke schaalvergroting, imago, nieuwe onderwijsmethodes, de invoering van ict, veiligheid op school en bijvoorbeeld samenwerking met andere onderwijsinstellingen. Ook over fusieplannen of het ontslagbeleid moet het bestuur het advies vragen van de raad.

Wie zijn wij?

Onze MR bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten:

Ouders Leerkracht
Lonneke van Eldijk (voorzitter) Anne-Marie van Gerwen (secretaris en GMR Lid)
Manfredi Mauro (GMR lid) Astrid Inderfurth
Edwin van Hommelen José Kruiver

Rooster van aftreden

De zittingstermijn van de leden is drie jaar. Na afloop van de zittingstermijn kunnen leden zich herkiesbaar stellen. De maximale zittingstermijn voor zowel de ouderleden als voor de personeelsleden is 6 jaar (twee termijnen).

Alle leerkrachten, ongeacht diensttijd en betrekkingsomvang, zijn verkiesbaar en kiesgerechtigd.
Voor de ouders geldt het kiesrecht en het recht om in de MR zitting te nemen zolang een kind van betreffende ouder aan de school staat ingeschreven.

Contact

We vergaderen één keer per 6 weken met de directie van basisschool Fatima, Ank Bullens.  De vastgestelde data zijn te vinden in de schoolkalender.
Als u vragen heeft of iets aan de orde wilt (laten) stellen in de MR, laat dit dan weten via mr@bsfatima.nl of spreek ons aan.