Leerplicht

Leerplicht en verzuim.

Moet Uw kind door ziekte een keer verzuimen, wilt U dit dan zo snel mogelijk doorgeven aan de school? U kunt dit doen door vóór 8.30u te bellen of een briefje mee te geven aan broertje, zusje, vriendje of vriendinnetje.Alle kinderen die de leeftijd van 4 jaar bereiken mogen vanaf diezelfde dag onderwijs volgen op de basisschool.De verplichting tot het volgen van basisonderwijs begint op de eerste schooldag van de maand volgend op die waarop het kind 5 jaar wordt. De ouders/verzorgers zijn verplicht er voor te zorgen dat een kind als leerling van een school is ingeschreven en deze school bezoekt. Doen zij dit niet dan is er sprake van verzuim en kan er strafvervolging plaatsvinden.Er zijn 2 vormen van schoolverzuim, te weten: geoorloofd en ongeoorloofd verzuim.

Geoorloofd verzuim is toegestaan bij:

‑ een huwelijk of uitvaart van familieleden
‑ 12½‑, 25‑, 50‑jarig huwelijksfeest van ouders of grootouders
– dienstjubileum van ouders.

Wilt u gebruik maken van deze verlofregeling, geef dat dan door aan de groepsleerkracht. Het is handig als U de uitnodigingskaart meebrengt. Deze verwijst U indien nodig door naar de directie. Andere vragen om verlof worden indien noodzakelijk of gewenst voorgelegd aan de leerplichtambtenaar van de gemeente Tilburg.Dit geschiedt via een aanvraagformulieren. Dit formulier is bij de directie verkrijgbaar. Is de directie van mening dat uw kind de school ongeoorloofd verzuimt (of er is twijfel) dan wordt dit gemeld bij de beëdigde leerplichtambtenaar. Directies van scholen zijn hiertoe wettelijk verplicht. De leerplichtambtenaar maakt van elk geval van ongeoorloofd schoolverzuim proces verbaal op en stuurt dit naar de officier van justitie die afhankelijk van de duur van het verzuim en de frequentie ervan zijn maatregelen neemt. Het voorkomen van ongeoorloofd verzuim is een speerpunt in het ministerieel beleid, de regels worden jaarlijks aangescherpt. Hou daarom rekening met de ingeroosterde vakantie- en vrije dagen! Mocht U naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, neemt u dan contact op met de directie.

Toelating nieuwe leerlingen.

Alle leerlingen die de leeftijd van 4 jaar bereiken, mogen diezelfde dag de school bezoeken. Het eventueel eerder bezoeken van de basisschool geldt voor kinderen van 3 jaar en 10 maanden: 5 dagen verdeeld over de 2 maanden voor de verjaardag. Als Uw kind de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden bereikt heeft, stuurt de leerkracht bij wie Uw kind in de groep komt, een kaart. Hierop staat vermeld wanneer hij of zij voor de eerste keer mag komen kijken. Vanaf 5 jaar zijn de kinderen leerplichtig. Voor 5-jarigen bestaat de mogelijkheid om in overleg met de leerkracht één dagdeel per week te verzuimen. Dit dagdeel mag niet aansluiten aan het weekend. In de lange week betekent dat: niet op vrijdagmiddag of maandagmorgen en in de korte week niet op donderdagmiddag of maandagmorgen. Ook voor nieuwe leerlingen uit de hogere groepen bestaat de mogelijkheid een dag mee te draaien in de desbetreffende groep. Kinderen die met ingang van een nieuw schooljaar op onze school komen worden uitgenodigd op de uitwisseling.